Na czym polega controlling finansowy

Żeby przedsiębiorstwo mogło jak najlepiej funkcjonować trzeba uwzględnić między innymi sposoby efektywnego zarządzania czasem pracy,  poprawę komunikacji w firmie, odpowiednie rozwiązania logistyczne oraz oczywiście kontrolować sprawy finansowe.

Dla każdego przedsiębiorstwa bardzo istotna rzeczą jest zachowanie płynności finansowej. Żeby nad tym panować stosuje się controlling finansowy. Obejmuje on planowanie zadań, ich realizację oraz w końcu kontrolę. Planowanie należy do menedżera finansowego i do controllera, czyli osoby pełniącej funkcję fachowego doradcy w zarządzie. Realizacja należy do treasurera, który dba o zachowanie równowagi w przepływach finansowych, dzięki czemu firma zdolna jest do realizowania swoich zobowiązań płatniczych, a jednocześnie pozostaje w dobrej kondycji finansowej i w związku z tym może realizować zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne. Faza kontroli należy również do menedżera finansowego oraz controllera.

Controlling finansowy polega więc na skutecznym sterowaniu środkami przedsiębiorstwa. Ważne jest tutaj odpowiednie przewidywanie i wyciąganie wniosków. Żeby utrzymać płynność finansową trzeba umiejętnie wykorzystywać zasoby firmy. Istotne jest kontrolowanie obiegu środków obrotowych, podejmowanie ekonomicznych decyzji odnośnie środków trwałych, planowanie kosztów i wydatków. Żeby było to możliwe konieczne jest sporządzanie dokładnych raportów finansowych oraz kalkulacji na podstawie których kadra zarządzająca będzie mogła wyciągać wnioski i podejmować dalsze decyzje. Controlling finansowy pozwala nie tylko na ogarnięcie obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, ale także na robienie planów na przyszłość. Stała i bardzo dokładna kontrola bilansu pozwala przewidzieć jakie działania powinny być najbardziej korzystne oraz co ewentualnie zmienić, aby stan aktywów oraz pasywów był w pełni zadowalający. Planowanie budżetu służy nie tylko zapewnieniu firmie korzystnego rachunku zysków i strat, ale ma również duże znaczenie z punktu widzenia budowy odpowiedniego wizerunku przedsiębiorstwa. Jego dobra organizacja i wiarygodność wpływa na chęć współpracy ze strony ważnych kontrahentów. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby korzystać z controllingu finansowego na tyle umiejętnie, aby nawet długookresowe plany i prognozy finansowe faktycznie się sprawdziły.